SE*Avivaz Gemstone Opal

Född: 2022 01 01 | Hane | svarttigré-vit (n 09 23)
STAMTAVLA

13 veckor

#6 | Gemstone Opal, 2314 g, Hane, Svarttigré vit – n 09 23

12 veckor

#6 | Gemstone Opal, 2034 g, Hane, Svarttigré vit – n 09 23

11 veckor

#6 | Gemstone Opal, 1818 g, Hane, Svarttigré vit – n 09 23

10 veckor

#6 | Gemstone Opal, 1566 g, Hane, Svarttigré vit – n 09 23

9 veckor

#6 | Gemstone Opal, 1376 g, Hane, Svarttigré vit – n 09 23

8 veckor

#6 | Gemstone Opal, 1240 g, Hane, Svarttigré vit – n 09 23

7 veckor

#6 | Gemstone Opal, 1014 g, Hane n(t) 09 24

6 veckor

#6 | Gemstone Opal, 840 g, Hane n(t) 09 24

5 veckor

#6 | Gemstone Opal, 610 g, Hane n(t) 09 24

4 veckor

#6 | Gemstone Opal, 508 g, Hane n(t) 09 24

3 veckor

#6 | Gemstone Opal, 408 g, Hane n(t) 09 2?

2 veckor

#6 | Gemstone Opal, 314 g, Hane n(t) 09 2?

1 vecka

#6 | Gemstone Opal, 202 g, Hane nt 09 2?

Nyfödd – 1 januari 2022.

#6 | Gemstone Opal, 120 g, Hane nt 09 2?

Föräldrar

Mor
S*Ayamara’s Saga
Svarttabby-vit (n 09 22)

FAR
CH SE*Avivaz Boo Boo
Svartsmoke (ns)